Advies doorgaande lijn

In het nastreven van een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-13 jaar is het ontwikkelen en opstellen van een gezamenlijk gedragen pedagogische visie van groot belang voor een succesvolle samenwerking. Wij vinden het belangrijk dat alle betrokken partijen rondom de opvang van het kind dezelfde pedagogische visie hebben. Het principe om volgens identieke uitgangspunten te werken ondersteunen wij van harte. Hoe gaan wij om met pestgedrag, welke normen en waarden hanteren wij en wat doen we aan ontwikkelingsstimulatie. Eigen&Wijzer ondersteunt en begeleidt de samenwerkende organisaties in het opstellen van een gezamenlijke pedagogische visie.

Opvoedondersteuning

Onder opvoedondersteuning verstaan wij het adviseren en begeleiden van kinderen met ontwikkelingsstoornissen en huiswerkbegeleiding. Wij hebben uitgebreide kennis en ervaring in het bieden van opvoedondersteuning en het adviseren en bieden van ondersteuning bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Op iedere locatie van Eigen&Wijzer is een pedagogisch medewerker werkzaam die is geschoold om opvoedondersteuning te geven. Zij zijn opgeleid in Triple P.

Steeds meer scholen, kinderopvangorganisaties, sportverenigingen en muziekverenigingen krijgen te maken met leerlingen met een rugzakje. Met de juiste adviezen en nodige ondersteuning kunnen deze kinderen, hun ouders en degenen die de kinderen moeten begeleiden geholpen zijn. Zo nodig kunnen leerlingen met leerproblemen extra worden ondersteund en kunnen leerlingen worden geholpen bij het maken van hun huiswerk. Wij werken nauw samen met een praktijk voor leerlingbegeleiding.