Betrokkenheid en inspraak

Iedere locatie of afdeling heeft een eigen oudercommissie en/of afvaardiging in een regionale oudercommissie. Zij hebben het doel de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Zij worden regelmatig om advies gevraagd ten aanzien van de kwaliteit en worden tevens uitgenodigd op eigen initiatief te adviseren. In het Reglement Oudercommissie staan de afspraken omtrent de taken en bevoegdheden, samenstelling, benoeming en werkwijze vastgelegd.

Onze oudercommissies zijn lid van BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen. Dit is een landelijke vereniging die de positie van ouders in de kinderopvang ondersteunt en versterkt. BOinK vertegenwoordigt meer dan 80% van de ouders die gebruik maakt van kinderopvang en oefent op landelijk niveau invloed uit op wet- en regelgeving, financiering en kwaliteitsontwikkeling in de kinderopvang.

Oudercommissie Eigen&Wijzer Loosdrecht 
Vragen en suggesties met betrekking tot locaties in Loosdrecht  zijn welkom bij ons persoonlijk of via oceigenwijzerloosdrecht@gmail.com.

Oudercommissie BSO Maarssen (Eigen&Wijzer)
Vragen en suggesties met betrekking tot BSO de CultuurWijzer, BSO de SportWijzer en BSO de Klaroen in Maarssen zijn welkom bij ons persoonlijk of via   oceigenwijzermaarssen@gmail.com.

Oudercommissie Kindercentrum Robinson

Vragen en suggesties met betrekking tot KDV Robinson en PSZ/PO igenWijsje zijn welkom bij ons persoonlijk of via oudercierobinson@gmail.com.

Oudercommissie BSO Ankeveen

Leden:

  • Hetty Koeleman
  • Marjan van Beuningen
  • Karin Peek