Veelgestelde vragen

Voor elke dag die u jaarlijks afneemt in het voordeelpakket ontvangt u 1 gratis dagdeel. Twee gratis dagdelen geven recht op 1 hele dag opvang. Deze gratis dagdelen kunt u inzetten in overleg met de pedagogisch medewerkers van de groep. U kunt het hele jaar op basis van beschikbaarheid gebruik maken van de gratis dagdelen. Wij zetten geen extra medewerkers in om gebruik te maken van een gratis dagdeel. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website in het menu ‘Ouders’ onder de kop ‘Spelregels gratis dagdeel’ of via de link: https://www.eigen-en-wijzer.nl/spelregels.

Het vakantiepakket biedt u de mogelijkheid om tijdens de 12 weken schoolvakantie gegarandeerd opvang af te nemen op een vastgestelde dag van de week. Uw kind maakt daarbij gebruik van het Vakantiezotheid activiteitenprogramma.

In overleg met de pedagogisch medewerker van de groep bepaalt u op welke data u gebruik maakt van de vakantie-opvang. Dit alles op basis van een drietal opties, te weten 6, 8 of 12 weken. U betaalt per maand een vast bedrag per dag en per kind dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. De minimale contractafname is 9 maanden. U kunt de dagen niet inzetten voor meerdere kinderen of op meerdere dagen in één week. Ruilen in dezelfde week kan wel op basis van beschikbaarheid en bij ziekte kunt u de dag inhalen binnen 3 maanden op basis van beschikbaarheid. U kunt de dagen inzetten per kind en per dag en de dagen niet verspreiden over meerdere kinderen of meerdere dagen in de week.

Margedagen zijn dagen waarop de school kinderen vrij geeft buiten de reguliere vakantie- en studiedagen om. Deze dagen zijn niet opgenomen in het voordeelpakket en worden bij afname apart in rekening gebracht. Bij voldoende aanmelding (minimaal 4 kinderen) bieden wij opvang.

De vrije dagen worden gegeven om de ruimere openingstijden te compenseren en om niet boven het maximaal voorgeschreven aantal lesuren per jaar uit te komen. Dit speelt vaak in de onderbouw. De openingstijden van school voor onderbouw en bovenbouw zijn vaak gelijk terwijl de onderbouw minder lesuren per jaar heeft.

Het vierogen beleid houdt in dat een kinderopvangorganisatie de dagopvang op zodanige wijze organiseert dat de pedagogisch medewerker de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij/zij gezien of gehoord wordt door een andere volwassene. Het vierogen beleid vloeit voort uit de conclusies van de onafhankelijke Commissie Onderzoek Zedenzaak Amsterdam van april 2011. Het doel van de maatregel is het voorkomen van situaties waarin de gelegenheid bestaat tot het plegen van (seksueel) misbruik bij kinderen in de dagopvang.

Binnen Eigen&Wijzer hebben wij in samenspraak met de oudercommissie per locatie afspraken gemaakt over hoe wij invulling geven aan het vierogen beleid. Meer informatie hierover vindt u op onze website: Vierogenprincipe.

Jazeker. Tot 6 maanden na uw ontslag heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Na deze 6 maanden vervalt uw recht. Het kan wel zijn dat u in het lopende jaar niet alle opvanguren heeft verbruikt. Op basis van het arbeidscontract per week van de minst werkende partner bouwt u recht op voor kinderopvangtoeslag. Voor de BSO is dit maximaal 70% van het aantal contracturen en voor kinderdagopvang is dit 140%. Stel u maakt 2 dagen per week gebruik van opvang en u werkt 3 dagen per week. In dat geval heeft u meer uren recht opgebouwd dan afgenomen. Na 6 maanden kunt u gebruik maken van dit recht. Graag bespreken wij met u welk recht u heeft en hoe u dit kunt inzetten voor de opvang. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze planningsmedewerkers via tel: 035-5826035 en/of planning@eigen-en-wijzer.nl.

Als u na 6 maanden geen recht meer heeft op kinderopvangtoeslag en ook geen recht meer heeft op de extra uren bieden wij u het onze ontslagservice aan:

Voor een maximale periode van 3 maanden kunt u gebruik maken van de opvang tegen een gereduceerd tarief. Informeer naar de mogelijkheden en het tarief. Zo kunt u solliciteren en vangen wij uw kinderen op.

Wij willen graag weten welke kinderen wel en welke kinderen niet aanwezig zijn tijdens de de vakanties. Zo behouden wij goed het overzicht van het aanwezige kinderen en kunnen wij onze medewerkers efficiënt inzetten. Op deze manier besparen wij personeelskosten wat weer ten gunste komt van het uurtarief dat u als ouder betaald.

U krijgt van ons een vakantieformulier gemaild waarop u kunt aangeven welke dagen u gebruik maakt van opvang tijdens de vakanties. Ook eventuele studiedagen staan hierop vermeld. Ook als u extra wilt opgeven kunt u dit vermelden op het formulier. Met het terugsturen van het vakantieformulier heeft u een gegarandeerde plek op alle opgegeven dagen.

U kunt de opvangdagen die op een nationale feestdag vallen niet ruilen met een andere dag. U betaalt ook niet voor deze dag omdat deze dagen uit het totale aantal opvangdagen per jaar gehaald zijn. U kunt dit het beste vergelijken met uw eigen werkdag. Indien u werkt op maandag en het is een nationale feestdag dan hoeft u niet te werken. Uw werkgever kan u niet vragen of u deze dag wilt compenseren door op een andere dag te werken. Zo werkt het ook in de kinderopvang.

Om het aantal dagen dat de kinderopvang is gesloten te beperken, is de gezamenlijk studiedag van alle medewerkers van Eigen&Wijzer komen te vervallen. In plaats daarvan organiseren wij studiedagen buiten de openingstijden om. Zo beperken wij de overlast voor u als ouder.

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. U kunt op elke werkdag de opvang met een maand opzegtermijn opzeggen. Wij komen onze klanten hiermee tegemoet.

Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van kinderopvangtoeslag is: “Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs”. Als uw kind in juni 4 jaar wordt , maar pas in augustus naar school gaat, dan heeft u dus recht op kinderopvangtoeslag. Deze informatie staat op de site www.belastingdienst.nl

Ja, u kunt een extra dag(deel) afnemen op basis van beschikbaarheid. De medewerkers van de groep weten precies op welke dagen er nog plek is. De extra toegekende dagen worden apart in rekening gebracht en tellen mee voor de kinderopvangtoeslag.

U kunt tot uiterlijk een week voorafgaand aan de extra aangevraagde dag(delen) deze kosteloos annuleren.

Lukt het u niet om de extra aangevraagde dagen tijdig te annuleren dan kunt u deze extra dag(delen) nog ruilen.

Ruim voordat uw kind 4 jaar wordt nemen wij contact met u op of u ook BSO wilt afnemen. U heeft in ieder geval gegarandeerd een plek op de BSO en kunt ten alle tijden wijzigingen doorgeven welke wij op basis van beschikbaarheid doorvoeren. Uiteraard doen wij ons best om uw kind op uw voorkeurslocatie te plaatsen.