Opvoedingsondersteuning binnen Eigen&Wijzer

Met ingang van het najaar van 2011 starten wij met het geven van professionele opvoedingsondersteuning aan ouders binnen Eigen&Wijzer. Op elke locatie van Eigen&Wijzer heeft minimaal één medewerker een training gevolgd waardoor zij ouders/verzorgers kan ondersteunen/adviseren in de opvoeding.

De opvoeding van kinderen en alles wat daarbij mis kan gaan, geniet op dit moment grote belangstelling. Op televisie, in het politieke debat en in kranten is steun aan gezinnen een belangrijk issue. Algemeen wordt erkend dat het versterken van de opvoedingscompetentie van ouders een belangrijk aangrijpingspunt is om een optimale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Gjalt Jellesma van de Belangenvereniging van Ouders in Kinderopvang (BOinK) roept de kinderopvangorganisaties op de toegevoegde waarde van kinderopvang in de opvoeding duidelijk te maken. Dat doet de branche te weinig. ‘Het kinderdagverblijf heeft een rol als medeopvoeder’; aldus Jellesma. ‘Met name startende ouders hebben behoefte aan advies van de waardevrije buitenstaander in het kinderdagverblijf en liefst 81 % van de ouders geeft aan waarde te hechten aan opvoedingsadviezen van de pedagogisch medewerkers’.

Mirjam Companjen (regiomanager Eigen&Wijzer:”Onze pedagogisch medewerkers krijgen steeds vaker lichte opvoedvragen van ouders. Denk hierbij aan vragen over het slaap- of eetgedrag van een kind, wat te doen met het bijtgedrag van een kind of hoe ga ik om met die grote mond van hem of haar. Praktisch gezien kunnen ouders met deze vragen terecht bij de pedagogisch medewerkers. Door de kennis en jarenlange ervaring van onze medewerkers kunnen zij op veel vragen adviezen geven. Met het scholen en jaarlijks bijscholen van 11 medewerkers van Eigen&Wijzer kunnen wij meer gedegen adviseren en specifiekere vragen behandelen.”

Gekozen is voor een opleiding in “Triple P”

Wat is TripleP?
Triple P staat voor Positive Parenting Program. Het programma richt zich op het voorkomen en verminderen van emotionele – en gedragsproblemen bij kinderen door kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders te versterken. Ouders krijgen een aantal opvoedingsstrategieën aangereikt waarmee zij de ontwikkeling van kinderen op een positieve manier kunnen beïnvloeden.
Een grote meerwaarde in het werken met dit programma is dat het een evidence-based programma is, met bewezen goede resultaten. Daarnaast is het gericht op ouders met kinderen in verschillende leeftijdsfasen en er is sprake van een doorlopende lijn in de opvoedingsondersteuning. Meerdere disciplines bieden vanuit hetzelfde Triple P- kader de benodigde ondersteuning: jeugdhulpverlening, verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers, professionals in het onderwijs etc. “Niets is er vervelender dan dat u van de ene professional hoort dat u uw kind moet laten huilen als het niet wil slapen, van de volgende dat u uw kind vooral moet troosten en van de derde dat het kind dan waarschijnlijk een oorontsteking heeft”; aldus Mirjam. “Wanneer wij u onvoldoende kunnen helpen bij een vraag, kunnen we u doorverwijzen naar instanties of personen die u verder kunnen helpen of meer intensieve begeleiding kunnen bieden door voort te bouwen op wat u inmiddels al heeft gedaan. Samenwerking met andere deskundigen vinden we belangrijk”.

Wat merkt u ervan?
Rondom specifieke opvoedthema’s worden ouderavonden georganiseerd. Op deze avonden krijgt u algemene handvatten aangereikt en kunt u bij de ondersteuners terecht voor specifieke vragen.

Op iedere locatie is een opgeleid opvoedondersteuner aanwezig. Deze kunt u ten allen tijde benaderen met vragen of situaties waarover u graag even van gedachten wilt wisselen . In de regionale nieuwsbrieven van oktober zullen we u per regio laten weten wie dat zijn. Natuurlijk kunt u, net als voorheen, bij alle pedagogisch medewerkers terecht met uw vragen. Zij geven aan wanneer u de vraag beter kunt stellen aan een van de opgeleide opvoedondersteuners.

Wanneer de hulpvraag meer deskundigheid vraagt dan wij u kunnen bieden, krijgt u van ons een naam en telefoonnummer waar u verder geholpen wordt.