Kwaliteit

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid. Eigen&Wijzer hanteert naast de wetten en eisen van de overheid tevens de richtlijnen van de Regeling kwaliteit kinderopvang 2012. In deze convenanten hebben aanbieders en afnemers van kinderopvang en peuterspeelzalen samen landelijke kwaliteitseisen opgesteld voor de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk in Nederland. De Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK (belangenvereniging van ouders), leggen de afspraken vast in deze convenanten.

Pedagogisch beleidsplan en werkplan

Onze pedagogische visie is vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan. Wij vinden dat alle kinderen optimaal in staat moeten worden gesteld zich te ontwikkelen en te ontspannen in een veilige en uitdagende omgeving met begeleiding die hen daartoe in staat stelt. Kinderen gedijen het best bij rust, regelmaat, ruimte en respect. Er wordt de kinderen een vertrouwde ruimte geboden waar rust en regelmaat heerst. Waar er respect is voor het kind en elkaar. De kinderen worden gestimuleerd om naar elkaar te luisteren en rekening te houden met elkaar. Elk kind is uniek en heeft eigen wensen en behoeften. Ons activiteitenaanbod is daarom divers. De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen met respect en dagen de kinderen uit om spelenderwijze hun kwaliteiten en grenzen te ontdekken.

In iedere regio is het aanbod afgestemd op de wensen en behoeften van de kinderen en hun ouders. In samenspraak met het onderwijs, de peuterspeelzalen, sport-, cultuur- en andere vrijetijdsvoorzieningen wordt een regionaal pedagogisch werkplan opgesteld. Voor het welbevinden van kinderen is het belangrijk dat er pedagogische en organisatorische afstemming plaatsvindt.