Kwaliteit is gewaarborgd in ons beleid

Op 1 januari 2018 zijn de wettelijke kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang gewijzigd. De wijzigingen zijn vastgelegd in de Wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) en dienen de  kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. De wetswijzigingen komen voort uit het akkoord IKK dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang/Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, de FNV en het CNV in 2016 sloten. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor ouders, kinderen en voor Eigen&Wijzer.

Ontwikkeling van het kind staat centraal

De pedagogische kwaliteit moet vanaf 1 januari 2018, in vergelijking met de wet- en regelgeving van daarvoor, uitgebreider en nadrukkelijker worden omschreven.  Eigen&Wijzer heeft het algemeen pedagogisch beleidskader en het algemeen pedagogisch werkplan herschreven. Daarnaast heeft iedere locatie een locatie specifiek werkplan als uitbreiding op het algemeen pedagogisch werkplan, met specifieke afspraken en werkwijzen voor deze locatie.

De ontwikkeling van de kinderen, mentorschap en doorlopende ontwikkellijn wordt gevolgd en gestimuleerd. Eigen&Wijzer werkt al jaren met een observatiecyclus voor iedere groep en voor ieder kind. Ouders worden hierin betrokken. Daarnaast heeft ieder kind een eigen mentor. Deze heeft extra zicht op het welzijn en de ontwikkeling. Bij overgang naar de basisschool en of de BSO vindt er uitgebreide overdracht plaats.

Veiligheid & gezondheid

Iedere locatie van Eigen&Wijzer heeft eind 2017 een eigen veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld, dat past bij de activiteiten, locatie en inrichting van de groepen. Dit is geen statisch plan, locaties blijven hier actief mee bezig. Iedere pedagogisch medewerker van Eigen&Wijzer is geschoold in kinder-EHBO. Meerdere medewerkers zijn geschoold in bedrijfshulpverlening.

Stabiliteit en pedagogisch maatwerk

In de nieuwe wet is het aantal vaste gezichten voor 0-jarigen aangescherpt. Dit is niet nieuw voor Eigen&Wijzer. Wij vinden het bieden van een vertrouwde en veilige omgeving met vaste gezichten een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind.

Voorheen was in de wet vastgelegd in welke tijdsvakken het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker mocht afwijken. Per 1 januari 2018 mogen teams deze tijdsvakken, met een maximum van drie uur per dag zelf bepalen, mits deze zijn vastgelegd in het locatie specifieke werkplan.

Per 1 januari 2019 gaat het maximaal aantal baby’s van 0 jaar per pedagogisch medewerker, omlaag van 4 naar 3 0-jarigen per pedagogisch medewerker. Voor kinderen van 7 jaar en ouder gaat per 1 januari 2019 het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker omhoog van 10 kinderen naar 12 kinderen per pedagogisch medewerker.

Kinderopvang is een vak

Kwalitatief goede opvang valt of staat met de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers. Vanaf 2019 worden hiervoor het hebben van coaching on the job per medewerker, het volgen van individuele ontwikkeling en het hebben van een (pedagogisch)beleid-/kwaliteitsmedewerker verplicht. Eigen&Wijzer investeert al jaren in kwaliteit met een vaste beleid/kwaliteit medewerker en een algemeen opleidingsplan. In samenwerking met MBO Rijnland bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid om via een intern opleidingstraject geschoold te worden tot ‘expert in de praktijk door theorie’ (gespecialiseerd pedagogisch medewerkers MBO niveau 4). Alle medewerkers worden getoetst en waar nodig bijgeschoold om te voldoen aan het vereiste minimum taalniveau per 1 januari 2023. Ook worden alle pedagogisch medewerkers die met baby’s van 0-1 jaar werken extra geschoold om zo specifieke vaardigheden te ontwikkelen in het werken met baby’s.

 

>> Wij blijven onze kwaliteit onder de loep nemen, deze pagina wordt regelmatig bijgewerk

Algemeen
Algemeen Pedagogisch Beleid

Algemeen Pedagogisch Werkplan

Locatiespecifiek

Loosdrecht   |   Maarssen   |   Harderwijk   |   Sneek   |    Harlingen   |   Hollandsche Rading   |   Ankeveen   |   Breukelen