Welkom bij Eigen&Wijzer

Bij Eigen&Wijzer kunnen kinderen zich op eigen wijze ontwikkelen en wijzer worden. Ieder kind heeft zijn behoeften, kwaliteiten en interesses. Vanuit een veilige en vertrouwde basis dagen wij kinderen uit hun behoeftes te ontdekken en te tonen, hun kwaliteiten te ontplooien en hun interesses te verbreden. Wij bieden kinderen op ieder ontwikkelingsniveau een grote variëteit aan activiteiten en begeleiden kinderen in het maken van keuzen. Wij wijzen ze de weg.

De kinderopvanglocaties van Eigen&Wijzer hebben ieder een eigen identiteit.

Eigen&Wijzer biedt kleinschalige opvang op verschillende locaties die aansluiten bij de eigen identiteit van de wijk of buurt. Dit in nauwe samenwerking met de lokale onderwijsinstanties, GGD en vrijetijdsorganisaties ter plekke. Eigen&Wijzer sluit de organisatie, de pedagogische benadering en het activiteitenaanbod aan op de benaderingswijze van de lokale scholen.

Eigen&Wijzer is een stichting onder toezicht van een Raad van Toezicht. Wij staan voor een maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen.

Organisatie

Vanuit het hoofdkantoor in Loosdrecht vindt de administratie en planning voor alle locaties plaats. De afzonderlijke locaties worden door het hoofdkantoor ondersteund op het gebied van kwaliteitsbeleid, personeelszaken en projectmanagement.

Dagelijkse leiding

Iedere locatie of afdeling heeft een eigen coördinator die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. De coördinatoren worden ondersteund door een regiomanager. Op regionaal niveau vindt er maandelijks afstemming plaats tijdens het coördinatorenoverleg. In dit overleg vindt uitwisseling van informatie, kennis en ervaring plaats. Wij vinden het belangrijk om individuele kwaliteiten van medewerkers te versterken. Daarnaast kunnen collega’s gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De samenwerking tussen locaties en afdelingen bevordert de realisatie van een optimale dienstverlening.