Ruilen van dagen/Extra dagen

Structurele wijziging
Een structurele wijziging in dagen kunt u schriftelijk aanvragen bij onze planningsmedewerkers. Aan de hand van de mogelijkheden wordt bepaald of en wanneer de gewenste verandering mogelijk is. Indien de wijziging tot een toename of afname van het aantal opvangdagen leidt, wordt een contractswijziging opgesteld.

Incidentele aanvragen:
Incidenteel kan een vaste dag worden gewisseld of een extra dag worden aangevraagd. De mogelijkheden hiervoor kunt u met de pedagogisch medewerkers bespreken. Op de schoolborden bij de deur van iedere groep staat genoteerd op welke dagen er open plekken zijn. De aanvraag voor een extra dag wordt vastgelegd op het formulier ‘aanvraag extra dag kinderdagopvang/BSO’. Wanneer de aanvraag gehonoreerd kan worden. laat de pedagogisch medewerker dit zo spoedig mogelijk weten aan de ouder. De extra dag wordt dan tegen het gangbare dagtarief in rekening gebracht.

Ruilen van dagen
Ruilen van dagen kunnen wij doen wanneer:
1.      de ruiling plaatsvindt binnen 7 dagen
2.      er op de gewenste dag plaats is op de groep (zie ook schoolbord)

U kunt de mogelijkheden met de pedagogisch medewerkers bespreken.

Studiedagen/Margedagen

Wij bieden tijdens studiedagen van leerkrachten of andere schoolvrije dagdelen extra opvang aan. Uw kinderen worden opgevangen in de BSO. Voor de klanten in Maarssen, Ankeveen, Breukelen en Harderwijk zijn de kosten van de studiedagen verrekend in het tarief. Voor de klanten in Loosdrecht zijn de kosten van de extra uren opvang niet opgenomen in de maandtarieven en worden apart in rekening gebracht. Dit geldt ook voor alle regio’s voor de margedagen (dagen waarop de school gesloten is vanwege lesuren compensatie). De margedagen worden apart in rekening gebracht en vallen niet binnen een pakket.

Dit betekent dat de uren van reguliere schooltijden extra in rekening worden gebracht. De normale opvanguren in de BSO uren zijn natuurlijk al betaald.
Wij brengen u minimaal een maand van te voren via de mail op de hoogte van de door de school opgegeven studiedagen. Ook worden de dagen een maand van te voren op de schoolborden bij de deuren genoteerd. Wilt u gebruik maken van de dagen, dan kunt u het formulier via de mail terugsturen. Let op: de aanvraag dient u voor de aangegeven datum via de mail te beantwoorden.
Bij opgave van drie of minder kinderen kan worden besloten om geen opvang te verzorgen. Wij brengen u hiervan minimaal één week van tevoren op de hoogte.

Vakantiedagen
Voorafgaand aan de vakantieweken willen we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de kinderen die komen. De vakantieformulieren worden een aantal weken vóór aanvang van de vakantie(s) digitaal aan u verstuurd. Hierop kunt u aangeven op welke vakantiedagen u gebruik gaat maken van de vakantieopvang. U kunt ook extra dagen aangeven naast uw reguliere opvangdagen. Deze extra vakantiedagen worden apart in rekening gebracht. Ook hiervoor geldt dat u het ontvangen formulier via de mail voor de aangegeven datum dient te beantwoorden (via mail) met uw gewenste dagen.

Gratis ‘dagdelen’
Wij bieden klanten met een vast contract bij de dagopvang en klanten die gebruikmaken van het Voordeelpakket in geval van BSO een extra voordeel. Voor iedere vaste contractdag bieden wij een gratis dagdeel flexibele opvang. Deze gratis dagdelen zijn gedurende de looptijd van het contract flexibel in te zetten. Hiermee  komen wij tegemoet in de steeds stijgende kosten van de kinderopvang. Meer informatie over de gratis dagdelen vindt u hier.