AAN: alle ouders met KOT

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Eerder hebben we u geïnformeerd dat door de coronacrisis uw opvanglocatie gesloten is van 16 maart t/m 10 mei en dat wij noodopvang bieden aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep en aan kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties. Ook informeerden wij u over de compensatie van de ouderbijdrage.

De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvangbranche een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten. De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond. In deze brief lichten we de uitwerking van de regeling toe, en leest u wat we van u vragen en wat u van ons kunt verwachten. Zo weet u waar u (financieel) aan toe bent.

Nog geen einddatum van de compensatieregeling
Het Kabinet heeft dinsdag, 21 april 2020, aangekondigd dat de compensatie door de overheid voor ouders door blijft lopen zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de noodopvang in stand blijft. Dat betekent dat de compensatie door de overheid van de eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief voor zowel dagopvang, gastouderopvang als buitenschoolse opvang door blijft lopen. Er is nog géén einddatum bekend voor deze compensatieregeling. De branchepartijen zijn in gesprek met het ministerie om compensatie van de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief door houders vanaf 11 mei te laten vervallen. Informatie volgt snel.

Compensatie
De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan ons als kinderopvangorganisatie.
De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven en peuteropvang is dat € 8,17 per uur, voor BSO € 7,02 per uur, voor gastouderopvang € 6,27 per uur. Voor enkele pakketten liggen onze tarieven boven dit maximum uurtarief. Wij als kinderopvangorganisatie betalen het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen. Dat betekent dat u de kosten in zijn geheel terugkrijgt; een deel via de overheid in de vorm van een subsidie en een deel via ons.
Let op: als uw gemiddeld uurtarief lager is dan het maximum uurtarief ontvangt u van ons geen compensatie. De compensatie van de overheid van vanzelfsprekend wel.

Uitvoering compensatie door de overheid van de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief
Het geld dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld over de periode 16 maart tot en met een nog nader te bepalen datum (in ieder geval tot 20 mei) in één keer uitbetaald in juni of juli.

Uitvoering compensatie door Eigen&Wijzer van de eigen bijdrage van ouders boven het maximum uurtarief
Het bedrag dat u van ons ontvangt gaan wij per maand verrekenen op de factuur. Voor de factuur van mei is dit de maand maart en april. De maand mei wordt verrekend op de factuur van juni. Op de factuur van mei vindt u een extra regel terug met betrekking tot de compensatieregeling. Allereerst worden de uren per maand tegen het gemiddeld uurtarief in mindering gebracht en wordt hetzelfde aantal uren tegen het maximum uurtarief in rekening gebracht. Het verschil tussen beide is de compensatie die u van ons ontvangt.

De berekening van het te compenseren bedrag is als volgt:
• per kind, per opvangvorm, per maand, per LRK wordt de berekening van de compensatie uitgevoerd. Ook op LRK niveau in verband met de aangifte van gegevens aan de Belastingdienst;
• voor de compensatieperiode wordt per opvangmaand (van 16 tot en met 31 maart, 1 tot en met 30 april en 1 tot en met 10 mei) van alle relevante facturatieregels het aantal uren en het regelbedrag bij elkaar opgeteld. Uiteraard alleen voor het deel van de compensatieperiode;
• vervolgens wordt van deze totalen een gemiddeld uurtarief berekend. Deze wordt afgerond op twee decimalen. Dit is dus het gemiddeld uurtarief over de betreffende compensatiemaand;
• dan wordt bekeken of het gemiddeld uurtarief hoger is dan het maximum uurtarief;
• is dat het geval, dan worden er twee Facturatieregels voor de ouder gemaakt:
1. Een credit Facturatieregel voor het aantal uren x het gemiddeld uurtarief;
2. Een debet Facturatieregel voor het aantal uren x het maximum uurtarief.
Per saldo levert dit het compensatiebedrag voor de ouder op.

Wanneer moet u wel zelf actie ondernemen?
U hoeft in principe niets te doen. U hoeft niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven. U moet wel zelf actie ondernemen wanneer uw inkomen daalt tijdens deze periode van sluiting. In dat geval vragen we u om dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst via www.mijntoeslagen.nl. Wanneer uw inkomen daalt, krijgt u een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken.

Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag?
Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. De overheid onderzoekt de mogelijkheden en zal hier later op terugkomen. In de intentieverklaring wordt gesproken over alle ouders dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost. Voor alle ouders waarvoor dit geldt hebben wij een speciale regeling. Is deze situatie voor u van toepassing dan kunt u contact op nemen met de KlantWijzer zodat wij u kunnen helpen.

Wat vragen wij van u?
Wij voeren rond 29 april de incasso voor de maand mei uit. Wij vragen u om deze incasso niet stop te zetten of te storneren, ook al maakt u op dit moment geen gebruik van de kinderopvang. Er zijn meerdere redenen dat we u vragen om de factuur tóch te betalen:
1. We zijn zo in staat om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen.
2. U kunt er zeker van zijn dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt.
3. Wij kunnen uw plek in de kinderopvang behouden.
4. Op deze manier kunnen we vanaf 11 mei de draad snel weer oppakken en kan uw kind naar de vertrouwde plek met de vertrouwde medewerkers.

Ook als u nu geen gebruik kunt maken van de opvang krijgt u de gemaakte kosten in zijn geheel terug.

In het kort
• Als u uw factuur van maart, april en mei heeft betaald, dan krijgt u uw eigen bijdrage terug. De overheid kijkt naar de gegevens zoals die bij de Belastingdienst bekend zijn.
• Op de factuur van de maand mei wordt door ons het deel van uw eigen bijdrage wat bestaat uit het bedrag dat u aan ons betaalt boven het maximum uurtarief, verrekend.
• Het deel van de overheid wordt in één totaalbedrag teruggestort aan het einde van de periode van sluiting van de opvang. Noodopvang is kosteloos. Ouders die gebruik maken van de noodopvang, ook als dit meer uren zijn dan in uw overeenkomst staat, hoeven niets extra’s te betalen.
• U hoeft niets te doen tenzij uw inkomen daalt, dan vragen wij u dit door te geven aan de Belastingdienst via www.mijntoeslagen.nl.

Meer informatie
Op onze webpagina www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus vindt u actuele informatie over onze aanpak en werkwijze, de lijst met veel gestelde vragen, wat onze noodopvang locaties zijn en wie daarvoor in aanmerking komt. We begrijpen dat u wellicht nog vragen heeft. U kunt altijd contact opnemen met onze medewerkers van de KlantWijzer. We helpen u graag.

Bereikbaarheid KlantWijzer
Van 25 april 2020 tot en met 10 mei 2020 elke werkdag van 8.00 uur tot 20.00 uur. Tel: 035-5826035 en mail: planning@eigenenwijzer.nl. Stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend. We zien u in ieder geval graag weer vanaf 11 mei terug op de groep.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Namens Managementteam Eigen&Wijzer; Mariëlle, Mirjam, Sander, Rens, Janine, Petra en Martin