Aan: alle ouders die gebruik maken van gastouderopvang

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Sinds 16 maart bieden onze gastouders en nannies uitsluitend noodopvang aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep en aan kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties. Vanuit de overheid is de afgelopen weken hard gewerkt aan de uitwerking van een compensatieregeling. Door deze compensatieregeling zijn we in staat geweest om de noodopvang te organiseren en kan uw vertrouwde gastouder/nanny vanaf 11 mei de opvang hervatten. In deze brief informeren wij u over de uitwerking van de compensatieregeling;

De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond. In deze brief lichten we de uitwerking van de regeling toe, en leest u wat we van u vragen en wat u van ons kunt verwachten. Zo weet u waar u (financieel) aan toe bent.

Nog geen einddatum van de compensatieregeling
Het Kabinet heeft dinsdag, 21 april 2020, aangekondigd dat de compensatie door de overheid voor ouders door blijft lopen zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de noodopvang in stand blijft. Dat be-tekent dat de compensatie door de overheid van de eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief voor zowel dagopvang, gastouderopvang als buitenschoolse opvang door blijft lopen. Er is nog géén eind-datum bekend voor deze compensatieregeling. De branchepartijen zijn in gesprek met het ministerie om compensatie van de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief door houders vanaf 11 mei te laten ver-vallen. Informatie volgt snel.

Compensatie
De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan ons als gastouderbureau en wij betalen de gastouders en nannies.

De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor gastouderopvang is dit € 6,27 per uur. Voor enkele gastouders en nannies liggen de tarieven boven dit maximum uurtarief. Wij als gastouderbureau en gastouders/nannies betalen het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen tot een maximum van € 1,50 per uur. Dat betekent dat u een groot deel van de kosten in zijn geheel terugkrijgt; een deel via de overheid in de vorm van een subsidie en een deel via het gastouderbureau en gastouders/nannies.

Uitvoering compensatie door de overheid van de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief
Het geld dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld over de periode 16 maart tot en met een nog nadere te bepalen datum (in ieder geval tot 11 mei) in één keer uitbetaald in juni of juli.

Uitvoering compensatie door gastouderbureau en gastouders van de eigen bijdrage van ouders boven het maximum uurtarief
De ouderbijdrage boven het fiscaal maximum uurtarief van € 6,27 kan op vrijwillige basis worden uitbetaald door het gastouderbureau en/of gastouder/nanny tot een maximum van € 7,77. Deze compen-satie is een vrijwillige keuze van de gastouder/nanny en gastouderbureau. Om excessen te vermijden, gezien de verschillende situaties die zich kunnen voordoen in de Gastouderopvang (vaste/variabele uurtarieven, vaste/variabele bureauvergoedingen, flexibele/vaste afname uren), is het advies dat de eigen bijdrage voor ouders wordt vergoed tot € 1,50 boven het maximum uurtarief.

De ouderbijdrage boven het maximum uurtarief wordt verdeeld tussen gastouder/nanny en gastouderbureau naar rato van het factuurbedrag. Hiermee bestaat er volledige gelijkheid tussen gastouder/nanny en gastouderbureau in de verdeling van de ouderbijdrage. Hiermee wordt recht gedaan aan de
verschillende situaties die zich kunnen voordoen in de gastouderopvang. De compensatie wordt alleen uitgevoerd indien de ouder de volledige facturen (gastoudervergoeding en bureaukosten) over de
betreffende periodes heeft betaald.

Wat vragen wij van u ?
Los van alle wederzijdse rechten en plichten vragen wij u om rekening te houden met de financiële
consequenties voor uw gastouder/nanny. Het aan u compenseren van uw eigen bijdrage kan hen in een vervelende positie brengen. Op basis van de uitwerking van uw persoonlijke situatie vragen wij u in
gesprek te gaan met uw gastouder/nanny. Wanneer u samen niet tot een bevredigende afspraak komt, kunt u uiteraard een beroep doen op ondersteuning door uw bemiddelingsmedewerker. De naar rato bere-kende compensatie door het gastouderbureau wordt gegarandeerd met u verrekend.

In het kort
• De uitwerking van uw compensatieregeling wordt aan u en uw gastouder/nanny verstrekt.
• U bespreekt deze uitwerking samen en maakt een afspraak over de compensatie van uw eigen
bijdrage; (indien nodig kan de bemiddelingsmedewerker gastouderbureau ondersteunen).
• Bedragen lager dan € 10,00 (optelling van compensatie gastouderbureau en gastouder/nanny)
worden om reden van administratiekosten niet gecompenseerd.
• De compensatie van de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief wordt in opdracht van de overheid naar verwachting in de maand juni/juli door de SVB aan u uitbetaald.
• Voor uw eigen bijdrage boven het uurtarief van € 7,77 is geen compensatie beschikbaar.
• De compensatieregeling kan uitsluitend uitgevoerd worden wanneer alle facturen betaald zijn. Om die reden vragen wij u de opgevoerde uren zo spoedig mogelijk goed te keuren in PortaBase, pas daarna kunnen wij uw compensatieregeling uitwerken en verstrekken verrekening van het deel van de compen-satievergoeding door het gastouderbureau wordt over de volledige periode van
noodopvang met u verrekend op de factuur van de maand april.
• De verrekening van het deel van de compensatievergoeding door uw gastouder/nanny wordt
vastgesteld na afloop van de volledige periode van noodopvang.
• De gastouder/nanny wordt in de gelegenheid gesteld om haar voorkeur voor verrekening aan te
geven. Dit kan plaatsvinden op uw factuur over de maand mei of door een directe overboeking van de gastouder naar u of door verrekening met u op basis van een maatwerkafspraak tussen u en uw gast-ouder.

Wij willen u bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten die we de afgelopen periode heb-ben mogen ontvangen. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijk van vertrouwen.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Namens Emmy, Bea, Janine, Petra en Martin
Gastouderbureau Eigen&Wijzer Gooi en Eemland