Aan: alle ouders die gebruik maken van gesubsidieerde kindplaatsen en die ook een ouderbijdrage betalen.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Eerder hebben we u geïnformeerd dat door de coronacrisis uw opvanglocatie gesloten is van 16 maart t/m 10 mei en dat wij noodopvang bieden aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep en aan kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties. Ook informeerden wij u over de compensatie van de ouderbijdrage.

De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze compensatie. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvangbranche een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden. Dit is nu deels rond. In deze brief lichten we de regeling toe en leest u wat we van u vragen en wat u van ons kunt verwachten. Zo weet u waar u (financieel) aan toe bent.

U ontvangt geen kinderopvangtoeslag maar u maakt gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling voor de kosten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). Afhankelijk van hoe uw gemeente het gebruik van de subsidieregeling geregeld heeft, ontvangt u een factuur van de gemeente of van ons.

Nog geen einddatum van de compensatieregeling
Het Kabinet heeft dinsdag, 21 april 2020, aangekondigd dat de compensatie door de overheid voor ouders door blijft lopen zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de noodopvang in stand blijft. Dat betekent dat de compensatie door de overheid van de eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief voor zowel dagopvang, gastouderopvang als buitenschoolse opvang door blijft lopen. Er is nog géén einddatum bekend voor deze compensatieregeling. In hoeverre de gemeenten met de gesubsidieerde kindplaatsen meegaan met deze verleningen van de compensatieregeling is nog niet bekend. Informatie volgt zodra wij de bevestiging van de gemeenten krijgen.

Compensatie binnen de gemeente Wijdemeren
De ouderbijdrage voor ouders met kinderen die gebruik maken van voorschoolse educatie (VVE) wordt in z’n geheel gecompenseerd. Kinderen die gebruik maken op basis van Sociale Medisch Indicatie gebruik maken van de peuteropvang worden via de gemeente gecompenseerd. De ouderbijdrage van peuteropvang wordt tot een maximum van € 16,67 per maand gecompenseerd. Wij vinden het belangrijk dat er geen ongelijkheid ontstaat tussen ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag en ouders die gebruik maken van gesubsidieerde peuteropvang. Wij gaan de ouderbijdrage boven deze gemeentelijke compensatie uit eigen middelen aan uw compenseren. U krijgt uw volledige ouderbijdrage terug.

Compensatie binnen de gemeente Stichtse Vecht
De gehele inkomensafhankelijke ouderbijdrage wordt gecompenseerd. U krijgt uw volledige ouderbijdrage terug.

Compensatie binnen de gemeente Amsterdam
De gemeente compenseert de ouderbijdrage vergelijkbaar met de compensatieregeling voor de ouderbijdrage binnen de kinderopvang tot een maximum van € 8,17.
Wij vinden het belangrijk dat er geen ongelijkheid ontstaat tussen ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag en ouders die gebruik maken van gesubsidieerde peuteropvang. Wij gaan de ouderbijdrage boven deze gemeentelijke compensatie uit eigen middelen aan uw compenseren. U krijgt uw volledige ouderbijdrage terug.

Compensatie binnen de gemeente Westellingwerf en Súdwest-Fryslân
Voor deze gemeenten is nog niet bekend hoe de compensatieregeling eruit gaat zien. Zodra deze bekend is gaan wij ook de ouderbijdrage conform de gemeenteregeling compenseren.

Compensatie binnen de gemeente Harderwijk
Voor deze gemeenten is nog niet bekend hoe de compensatieregeling eruit gaat zien.
Wij vinden het belangrijk dat er geen ongelijkheid ontstaat tussen ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag en ouders die gebruik maken van gesubsidieerde peuteropvang. Wij gaan de ouderbijdrage uit eigen middelen aan uw compenseren en wachten de compensatieregeling. U krijgt uw volledige ouderbijdrage terug.

Uitvoering compensatie door Eigen&Wijzer
Het bedrag dat u van ons ontvangt gaan wij per maand verrekenen op de factuur. Voor de factuur van mei is dit de maand maart en april. De maand mei wordt verrekend op de factuur van juni. Op de factuur van mei vindt u een extra regel terug met betrekking tot de compensatieregeling. Indien blijkt dat een tegoed heeft dan wordt deze creditfactuur verrekend met openstaande bedragen of uitbetaald.

Wanneer moet u wel zelf actie ondernemen?
U hoeft in principe niets te doen. U moet wel zelf actie ondernemen wanneer uw inkomen daalt tijdens deze periode van sluiting. In dat geval vragen we u om dit zo snel mogelijk door te geven aan ons met aanvullende stukken waaruit blijkt dat uw inkomen is gedaald.

Wat vragen wij van u?
Wij voeren rond 29 april de incasso voor de maand mei uit. Wij vragen u om deze incasso niet stop te zetten of te storneren, ook al maakt u op dit moment geen gebruik van de kinderopvang. Er zijn meerdere redenen dat we u vragen om de factuur tóch te betalen:
1. We zijn zo in staat om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen.
2. Wij kunnen uw plek in de kinderopvang behouden.
3. Op deze manier kunnen we vanaf 11 mei de draad snel weer oppakken en kan uw kind naar de vertrouwde plek met de vertrouwde medewerkers.

Ook als u nu geen gebruik kunt maken van de opvang krijgt u afhankelijk van de compensatieregeling van de gemeente de gemaakte kosten vergoed.

In het kort
• Als u uw factuur van maart, april en mei heeft betaald, dan krijgt u uw eigen bijdrage terug.
• Op de factuur van de maand mei wordt de aan uw toegekende compensatie van de gemeente over de maand maart en april verrekend. Een creditfactuur wordt verrekend met openstaande bedragen of uitbetaald.
• Noodopvang is kosteloos. Ouders die gebruik maken van de noodopvang, ook als dit meer uren zijn dan in uw overeenkomst staat, hoeven niets extra’s te betalen.
• U hoeft niets te doen tenzij uw inkomen daalt, dan vragen wij u dit door te geven aan ons

Meer informatie
Op onze webpagina www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus vindt u actuele informatie over onze aanpak en werkwijze, de lijst met veel gestelde vragen, wat onze noodopvang locaties zijn en wie daarvoor in aanmerking komt. We begrijpen dat u wellicht nog vragen heeft. U kunt altijd contact opnemen met onze medewerkers van de KlantWijzer. We helpen u graag.

Bereikbaarheid KlantWijzer
Van 25 april 2020 tot en met 10 mei 2020 elke werkdag van 8.00 uur tot 20.00 uur. Tel: 035-5826035 en mail: planning@eigenenwijzer.nl. Stelt u ons per e-mail een vraag, vermeldt u dan altijd de volledige naam en de opvanglocatie van uw kind(eren). Hartelijk dank!

Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend. We zien u in ieder geval graag weer vanaf 11 mei terug op de groep.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Namens Managementteam Eigen&Wijzer; Mariëlle, Mirjam, Sander, Rens, Janine, Petra en Martin