(Corona) Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang

Nu in navolging van het de dagopvang en peuteropvang ook alle BSO’s weer volledig zijn geopend is er een einde gekomen de compensatieregeling voor de eigen bijdrage voor de kinderopvang. Wij hebben u hier door de corona periode heen regelmatig over geïnformeerd, toch blijft het voor veel ouders onduidelijk of, wanneer en van wie ze de compensatie ontvangen.

Op deze pagina leggen wij het kort uit. Heeft u hierna toch nog vragen, neemt dus dan contact met ons op. Wij helpen u graag! 

Bereikbaarheid KlantWijzer: Elke werkdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Telefonisch 035-5826035 of per e-mail: planning@eigen-en-wijzer.nl.

Meest gestelde vraag van ouders: Heb ik een Verklaring Kinderopvang nodig voor mijn kind om in aanmerking te komen voor compensatie?

 • Ontvangt u kinderopvangtoeslag?
  Ja, dan heeft u geen Verklaring Kinderopvang nodig. Leest u verder op het tabblad ‘Ik krijg kinderopvangtoeslag’.
  Nee, leest u verder:
 • Ontvangt u gemeentesubsidie?
  Ja, dan heeft u misschien een Verklaring Kinderopvang nodig. Leest u verder op het tabblad ‘Ik krijg subsidie van de gemeente’.
  Nee, leest u verder.
 • Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag en geen gemeentesubsidie? Dan heeft u een Verklaring Kinderopvang nodig. Leest u verder op het tabblad ‘Ik krijg geen kinderopvangtoeslag’.

ik krijg kinderopvangtoeslagAlle ouders/verzorgers die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur volledig hebben betaald, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot het fiscaal maximum uurtarief. Ouders ontvangen berichtgeving over deze compensatie via de SVB, per post of in de Berichtenbox, rond 22 mei 2021. Ouders hoeven de vergoeding niet zelf aan te vragen.

De compensatie van de SVB bestaat uit de eigen bijdrage tot het fiscaal maximum uurtarief (Dagopvang €8,46, buitenschoolse opvang €7,27). Dit is het uurtarief waarover ouders vanuit de Overheid kinderopvangtoeslag krijgt. Ouders kunnen dit zelf berekenen door het het bedrag te nemen van de rekening van de kinderopvang, daar de kinderopvangtoeslag of subsidie vanaf te trekken, wat overblijft is de eigen bijdrage.

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang in het kort

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een compensatie vanuit de SVB, volgt u dan de stappen op: https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/vergoeding-kinderopvang-in-het-kort

Wat hebben ouders ontvangen van Eigen&Wijzer?
Wanneer het uurtarief van de kinderopvang hoger is dan €8,46 dagopvang of €7,27 buitenschoolse opvang, dan hebben ouders mogelijk van Eigen&Wijzer het deel terug ontvangen dat zij meer hebben betaald. Voor de dagopvang hebben wij dit reeds met ouders verrekend, voor buitenschoolse opvang opvang is de creditfactuur in mei verzonden en wordt dit in juni voltooid. Voorwaarden hiervoor is/was dat de ouder geen gebruik heeft gemaakt van de noodopvang in deze periode (ongeacht het aantal afgenomen uren).

Over welke periode krijgen ouders een vergoeding?
Ouders krijgen een vergoeding voor de periode:

 • 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (kinderdagopvang)
 • 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang)

Peildatum

De SVB hanteert als peildatum 21 februari 2021. Heeft u tijdens de sluitingsperiode uw kinderopvang opgezegd dan ontvangt u mogelijk geen bericht van de SVB. Neemt u dan contact op met Eigen&Wijzer.

Meer informatie

De SVB geeft heldere informatie op hun website: https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de KlantWijzer. We helpen u graag, elke werkdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Telefonisch 035-5826035 of per e-mail: planning@eigen-en-wijzer.nl.

 

Ouders zonder kinderopvangtoeslag of gemeentesubsidie, die voldoen aan de voorwaarden, ontvangen een tegemoetkoming voor beide sluiting periodes op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO).

Wat zijn de voorwaarden om een vergoeding te krijgen

U krijgt voor een kind een vergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u of uw partner heeft voor een sluitingsperiode geen ‘vergoeding eigen bijdrage kinderopvang’ (TTKO) ontvangen
 • u of uw partner heeft de kinderopvang doorbetaald tijdens één of beide sluitingen
 • u of uw partner vraagt een vergoeding aan voor uren die u heeft betaald en waarvoor u van de gemeente geen vergoeding of geen gedeeltelijke vergoeding ontvangt
 • uw kind gaat naar een kinderopvang die officieel is goedgekeurd door de overheid. Een officieel goedgekeurde kinderopvang heeft een LRK-nummer (Landelijk Register Kinderopvang). -> Alle locaties van Eigen&Wijzer beschikken over een eigen LRK-nummer.

Over welke periode krijgen ouders een vergoeding?
Ouders krijgen een vergoeding voor de 2 periodes dat de kinderopvang gesloten was.

Sluitingsperiode 1:

 • 16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 voor de kinderdagopvang en gastouderopvang
 • 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 voor de buitenschoolse opvang (BSO)

Sluitingsperiode 2:

 • 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 voor de kinderdagopvang en gastouderopvang
 • 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 voor de BSO

Heeft u tijdens de sluitingsperiode uw kinderopvang stop gezet, dan krijgt u over deze kortere periode een vergoeding.

Kijk of u in aanmerking komt voor Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO)

Beantwoord de vragen onderaan en lees of u een vergoeding kunt krijgen. Verschilt de situatie per kind? Of heeft een kind verschillende soorten opvang? Vul dan per kind én per contract opnieuw de vragenlijst in.

https://www.svb.nl/nl/vergoeding/voorwaarden/kunt-u-een-vergoeding-krijgen

Verklaring Kinderopvang

ik krijg geen kinderopvangtoeslagHeeft u recht op TTKZO dan heeft u een ‘Verklaring kinderopvang’ nodig. Deze verklaring kunt u aanvragen bij Eigen&Wijzer: planning@eigen-en-wijzer.nl. Wij maken voor ieder kind een verklaring. Heeft uw kind meerdere contracten, bijvoorbeeld omdat uw kind tijdens de periode van sluiting de overstap heeft gemaakt van dagopvang naar buitenschoolse opvang, dan ontvangt u van ons twee verklaringen. Dit geldt ook wanneer in de periode van sluiting het aantal opvanguren is gewijzigd.

Meer informatie

De SVB geeft heldere informatie op hun website: https://www.svb.nl/nl/vergoeding

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de KlantWijzer. We helpen u graag, elke werkdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Telefonisch 035-5826035 of per e-mail: planning@eigen-en-wijzer.nl.

Ouders die van de gemeente een vergoeding ontvangen voor de kinderopvang, omdat:

 • hun kind voorschoolse educatie (ve) heeft, of
 • gebruik maakt van kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal), of
 • omdat zij een sociaal-medische indicatie (SMI) hebben.

ontvangen de compensatie, voor de periode: 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021, via hun gemeente.

Ouders die niet voor alle uren kinderopvang subsidie krijgen en voldoen aan de voorwaarden, krijgen voor de uren waarvoor zij geen subsidie krijgen een vergoeding kinderopvang (TTKZO).

Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO)

Ouders die een Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO) bij de SVB aanvragen hebben een ‘Verklaring kinderopvang’ nodig. Deze verklaring kunt u aanvragen bij Eigen&Wijzer: planning@eigen-en-wijzer.nl. Wij maken voor ieder kind een verklaring. Heeft uw kind meerdere contracten, bijvoorbeeld omdat uw kind tijdens de periode van sluiting de overstap heeft gemaakt van dagopvang naar buitenschoolse opvang, dan ontvangt u van ons twee verklaringen. Dit geldt ook wanneer in de periode van sluiting het aantal opvanguren is gewijzigd.

Welke compensatie hebben ouders ontvangen van Eigen&Wijzer?
Eigen&Wijzer heeft de ouderbijdrage boven deze gemeentelijke compensatie uit eigen middelen reeds aan ouders terugbetaald. Wij vinden het namelijk belangrijk dat er geen ongelijkheid ontstaat tussen ouder met kinderopvangtoeslag en ouders die gebruik maken van gesubsidieerde peuteropvang.

Meer informatie

De SVB geeft een heldere toelichting op hun website: https://www.svb.nl/nl/kinderopvang/subsidie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de KlantWijzer. We helpen u graag, elke werkdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Telefonisch 035-5826035 of per e-mail: planning@eigen-en-wijzer.nl.