Vlog: Kinderparticipatie

We zien Eigen&Wijzer als een samenleving in het klein. We bieden een rijke sociale omgeving met verschillende leeftijdsgenoten en volwassenen, waarin zij passend bij hun ontwikkeling, sociale interacties oefenen en individuele verschillen leren herkennen en respecteren. Kinderen maken vanuit hun eigen veilige en vertrouwde omgeving kennis met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de samenleving. Wij vertonen daarin voorbeeldgedrag en betrekken de kinderen. Kinderparticipatie vormt een belangrijk onderdeel: kinderen hebben een stem in veel zaken die hen direct aangaan en tegelijkertijd ontwikkelen zij hierbij een sociale verantwoordelijkheid.

“Kinderparticipatie is het betrekken van kinderen in overleg en bij het nemen van beslissingen. Door een kind mee te laten praten en de mogelijkheid geven eigen ideeën te uiten wordt het zelfvertrouwen gestimuleerd. Ze voelen zich gezien. Dit is belangrijk voor o.a. hun communicatieve en cognitieve ontwikkeling, het stimuleert de fantasie en hun taalontwikkeling. De kinderen krijgen zo het idee dat ze ook mee mogen beslissen en kunnen praten over onderwerpen die ze zelf aangaan.

Kinderen hebben recht op inspraak binnen het gezin maar ook bij ons in de opvang. Wij hebben respect voor autonomie. Kinderen worden actief betrokken bij keuzes voor activiteiten en bij het nemen van beslissingen over de alledaagse gang van zaken.

Kinderparticipatie vindt op alle groepen plaats en is voor alle leeftijden. Iedere fase van de ontwikkeling heeft een eigen manier van meedenken, beslissingen nemen en terugkijken”.

Baby-, dreumes- en peutergroep

Kinderparticipatie begint al bij de babygroepen. Baby’s geven signalen af waar hun interesse wordt getrokken. Ze kijken, reiken of kijken juist weg, maken een geluidje of de gezichtsuitdrukking veranderd. Baby’s observeren en vooral kijken is hierbij essentieel. Zo kun je als ouder of als pedagogisch medewerker anticiperen op de behoefte van de baby

kinderparticipatie peuteropvangElke baby heeft een andere ritme wat betreft eten, slapen en aandacht, dit is voor ons de leidraad in de verzorging, de aandacht die we geven en in de activiteiten die we aanbieden. Ook contact met ouders is belangrijk. Wat vindt de baby thuis interessant en fijn. Wat is het schema thuis.

Dreumesen en peuters geven wij keuzemogelijkheden of ze mee willen doen met een activiteit of niet. zo leren zij en wij hun behoeften erkennen en kan de eigenheid van het kind worden onderzocht. De deur naar de tuin staat open, zodat ze zelf een keuze kunnen maken in het binnen of buiten spelen.

We bieden activiteiten aan die passen bij hun beleveningswereld. Belangrijk is om vooral goed te kijken naar het kind. Wat trekt de aandacht, wat houdt ze bezig en daar zo goed mogelijk op aansluiten.We stimuleren ze om hun interesses en handelingen verder uit te breiden. Op die manier kun je hun mening peilen en betrekken bij spel ideeën.

Buitenschoolse opvang

kinderparticipatie BSOBij de kinderen van 4 tot 13 jaar op de buitenschoolse opvang groepen organiseren we een grote diversiteit aan activiteiten waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. We stellen ons activiteitenaanbod samen aan de hand van gesprekken met de kinderen (kinderparticipatie), de portfolio’s die de kinderen zelf samenstellen en de kind- en groepsobservaties

We zorgen ervoor dat de activiteiten voor de kinderen vanaf 7 haar meer uitdaging bieden. Het activiteiten-aanbod laten we altijd in samenspraak met de kinderen tot stand komen. We laten hen op hun eigen niveau actief participeren (kinderparticipatie) zodat zij de mogelijkheid krijgen te onderzoeken en te ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn. We maken hierbij gebruik van discussie en overleg: kinderen vanaf 7 jaar kunnen zich al langer concentreren op een onderwerp en beter de gevolgen van beslissingen overzien. Ook kunnen zij zich inmiddels beter verplaatsen in de gedachtewereld van een ander kind. De pedagogisch medewerker begeleid dit overleg altijd zorgvuldig.

“Bij de buitenschoolse opvang kan je kinderen nog actiever betrekken bij beslissingen, door bijvoorbeeld met ze te vergaderen over activiteiten voor de komende maand. De BSO is voor de kinderen vrije tijd. Het is belangrijk dat zij aandeel hebben in de invulling van de middag. Activiteiten sluiten zo beter aan bij de behoeften van de kinderen, waardoor kinderen met veel plezier naar de BSO komen. Belangrijk is om duidelijk aan te geven waarover kinderen mee mogen beslissen en waarover niet.

Het luisteren en kijken naar de belangstelling van de kinderen geeft ons als leidster ook inzicht wat kinderen nou leuk vinden en waar hun interesses liggen. Zo kunnen we hen beter begeleiden bij het ontwikkelen van hun talenten. Uiteraard geven wij tijdens contactmomenten met ouders hier terugkoppeling over. 

tips

  • Het vraagt van ons als ouders en leidsters om goed te kijken naar de behoeftes van kinderen en je eigen ideeën meer los te laten.
  • Het is niet de bedoeling dat kinderen over alles beslissen! Daar zijn ze mentaal ook niet aan toe. kinderen hebben kaders nodig.
  • Het doel van kinderparticipatie is dat kinderen zich gezien en gehoord voelen en ook leren omgaan met grenzen. Als kinderen graag op straat willen spelen, kan je met kinderen in gesprek over wat er zou kunnen gebeuren als ze op straat gaan spelen. Zo leren ze over veiligheid, het nakomen van afspraken en is de reden voor grenzen.

Heeft u vragen over dit onderwerp neemt u dan gerust contact op met de pedagogisch medewerker op de groep of stuur een e-mail naar info@eigen-en-wijzer.nl. Wij helpen u graag!