Kwaliteit is gewaarborgd in ons beleid

Lerende organisatie

Eigen&Wijzer is een lerende organisatie. We werken voortdurend met elkaar aan een open en veilige cultuur waar het verhogen en verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening centraal staat. We doen dit door het verkennen en onderzoeken van nieuwe mogelijkheden; door het periodiek evalueren, bijstellen en verbeteren van ons huidige beleid en door onze successen te vieren!

Zelf organiserende teams

Al onze pedagogisch medewerkers zijn goed opgeleide professionals die deel uit maken van zelf organiserende teams. Zij worden bij hun dagelijkse werk begeleid en gecoacht door een meewerkend locatie-coördinator en op afstand aangestuurd door een regiomanager.

Om zich goed te kunnen focussen op het primaire proces, worden de teams vanuit de afdeling KlantWijzer op het hoofdkantoor ondersteund op het gebied van kindplanning, personeelszaken, communicatie, kwaliteitsbeleid en projectmanagement.

Pedagogische visie

Bij Eigen&Wijzer mag ieder kind eigen zijn en wijzer groeien.

Bij alles wat we doen staat het kind en zijn of haar ontwikkeling centraal. Met zorgzaamheid, liefde en aandacht voor ieder kind, creëren we een veilige omgeving, waarin kinderen op hun eigen tempo hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Ieder kind heeft een eigen mentor (één van de vaste pedagogisch medewerkers) die het kind observeert en volgt in zijn of haar ontwikkeling.

De mentor houdt de ontwikkeling van jongere kinderen bij in een kind-map en helpt de oudere kinderen met het samenstellen van een eigen portfolio.

Pedagogisch beleid

Onze pedagogisch visie vormt de grondslag en het kader waarop onze pedagogisch medewerkers al hun handelen in de dagelijkse praktijk baseren. Onze pedagogische visie is gebaseerd op onze missie, visie en kernwaarden en is uitgewerkt in ons pedagogisch beleidskader. Het pedagogisch beleidskader is praktisch uitgewerkt in ons pedagogisch werkplan en per locatie in een eigen pedagogisch werkplan. Het pedagogisch beleid komt tot stand in samenwerking met medewerkers, ouders en kinderen.

Opleidingsplan

Onze medewerkers krijgen net als de kinderen de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien en ambities om te zetten in resultaten. Zij zijn daarin een voorbeeld voor de kinderen. Voor al onze pedagogisch medewerkers is er een opleidingsplan. Zij ontvangen bijscholing, intervisie en coaching. Zij zijn als zelf organiserende pedagogisch professionals in staat om kritisch naar hun eigen handelen te kijken en op positieve wijze feedback te geven aan collega’s. Zij organiseren (on the job) reflectiemomenten bij zichzelf en bij elkaar. Zij zijn gemotiveerd om zich blijvend te ontwikkelen in hun pedagogisch handelen en het stimuleren van kinderen. In samenwerking met MBO Rijnland bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid om via een intern opleidingstraject geschoold te worden tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

Kwaliteitseisen

Onze dienstverlening voldoet aan alle kwaliteitseisen die vanuit de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) aan de opvang gesteld worden. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt jaarlijks extern getoetst door de GGD. In het Landelijk Register Kinderopvang en per locatie zijn de inspectierapporten inzichtelijk. We werken met een klachtregeling en zijn aangesloten bij het klachtloket kinderopvang.

Daarnaast observeren en meten we jaarlijks intern de kwaliteit van de leer- en leefomgeving van iedere groep. We kijken hierbij naar aspecten als veiligheid en gezondheid, de groepssamenstelling, het dagritme, het activiteiten aanbod, de inrichting, de taal- en interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers en het welbevinden van ieder individueel kind en de groep in zijn geheel.

Waar nodig voeren we verbeteringen door.

Contact

Hebt u vragen over onze kwaliteit of beleid neemt u dan gerust contact met ons op!