Privacyverklaring Eigen&Wijzer

Laatst gewijzigd : feb 2023

Eigen&Wijzer en de met haar verbonden vennootschappen (hierna: “Eigen&Wijzer”, “wij”, “ons”) nemen uw privacy heel serieus en wij zullen informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Deze privacyverklaring heeft primair betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website en ouders/verzorgers die (overwegen) met ons een overeenkomst van kinderopvang aan te gaan.

1. Verantwoordelijke

Eigen&Wijzer is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Eigen&Wijzer beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en op behoorlijke en zorgvuldige wijze wordt verwerkt.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Formulier rekentool: toetsingsinkomen, urenopgave minst werkende ouder en leeftijd kind
 • Formulier rondleiding aanvragen: naam, emailadres, telefoonnummer, gewenste opvang
 • Formulier direct inschrijven: voornaam/roepnaam kind, achternaam kind, BSN kind, geslacht kind, geboortedatum kind, school, naam, adres, emailadres, telefoonnummer, BSN, gewenste opvang, gezinssamenstelling, noodnummers, contactgegevens huisarts en tandarts, opmerkingen
 • Overige gegevens bij plaatsing: IBAN, eventuele relevante kind notities (zoals bijzonderheden, allergieën, deelname rijks vaccinatieprogramma’s), en, onder omstandigheden (in verband met relevante subsidieregelingen), opleidingsgegevens en salarisgegevens ouders

Om onze website goed te laten werken, hebben we voorts bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (het nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat u gebruikt, de pagina’s die u op onze website bezoekt en “cookies”.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Eigen&Wijzer ze?

Door uw gebruik van onze website kunnen cookies op uw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de applicatie of browser stuurt met de bedoeling dat deze applicatie of browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server zal sturen.

Onze website werkt ook goed als u geen cookies accepteert, hoewel u misschien niet optimaal gebruik kunt maken van alle mogelijkheden.

Alleen Eigen&Wijzer heeft toegang tot geplaatste cookies. We zullen er nooit uw naam- en adresgegevens of andere persoonlijke data in opslaan. Ook gebruiken we tracking cookies om te kunnen zien of u Eigen&Wijzer al eerder heeft bezocht om u gericht aanbiedingen te kunnen doen op andere websites. Daarnaast maakt Eigen&Wijzer gebruik van zogenaamde sessie-cookies. Deze cookies worden verwijderd zodra u uw gebruik van onze website beëindigt. Deze cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een volgend bezoek aan Eigen&Wijzer geen cookies ontvangt.

4. Voor welke doeleinden zal Eigen&Wijzer informatie over u gebruiken?

Eigen&Wijzer verwerkt uw persoonsgegevens:

 • Om contact met u te kunnen opnemen;
 • Om u een indicatie te kunnen geven van de kosten;
 • Om het inschrijvingsproces te kunnen opstarten;
 • Voor het aangaan en uitvoeren van onze diensten, daaronder mede begrepen ten behoeve van: wachtlijstregistratie, kindregistratie, observatielijsten, financiële administratieve registratie, klachtenregistratie, archiefregistratie en interne analyses;
 • Om, waar relevant, gegevens te verstrekken in het kader van subsidieregelingen kindgebonden financieringen;
 • Om onze diensten aan te passen en te verbeteren;
 • Om nieuwsbrieven te kunnen versturen, en
 • Om marketingacties voor Eigen&Wijzer te kunnen doen;
 • Om u uit te kunnen nodigen voor de ouderapp.
Gebruik door derden

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Verwerkers
 • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Eigen&Wijzer

Met dergelijke partijen maken we in zogenaamde (verwerkers)overeenkomsten de nodige afspraken om de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid. Ten slotte kan Eigen&Wijzer uw gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wet en/of regelgeving verplicht zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of indien wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

5. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

6. Op welke wijze beschermt Eigen&Wijzer uw persoonlijke informatie?

Eigen&Wijzer heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

7. Persoonsgegevens kinderen

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) enkel indien en voor zover daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

8. Uw privacyrechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Inzage. U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken die bij Eigen&Wijzer over u zijn vastgelegd, u kunt daarover een verzoek tot inzage doen.
 • Wijzigen. Als u een verandering wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een aanvullend verzoek hiertoe doen bij Eigen&Wijzer. U kunt verzoeken dat wij uw gegevens wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen, of afschermen. Het verwijderen van uw gegevens is alleen mogelijk na beëindiging van de overeenkomst.
 • Beperken van de verwerking. U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Eigen&Wijzer te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar. Onder omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Gegevensoverdracht. U heeft, onder omstandigheden, het recht uw persoonsgegevens van Eigen&Wijzer te verkrijgen. Wij zullen deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
 • Toestemming intrekken. In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Eigen&Wijzer u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@eigenenwijzer.nl. U kunt uw verzoek ook richten aan:

Eigen&Wijzer

T.a.v. Contactpersoon Persoonsgegevens

Franciscusweg 249, 2e verdieping

1216 SG Hilversum

Wij zullen uw verzoek binnen een maand behandelen. Mochten wij uw verzoek afwijzen, dan zullen wij u hierover informeren met vermelding van redenen.

9. Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Eigen&Wijzer (www.eigen-en-wijzer.nl).

10. Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Eigen&Wijzer uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@eigenenwijzer.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar info@eigenenwijzer.nl.

U kunt uw verzoek ook richten aan:

Eigen&Wijzer

T.a.v. Contactpersoon Persoonsgegevens

Franciscusweg 249, 2e verdieping

1216 SG Hilversum

Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.