Contact met ouders/verzorgers

Om kinderen te begeleiden is het van groot belang om goed contact te hebben met de ouders/verzorgers. Wat vindt een kind leuk of wat juist vervelend, heeft een kind gezondheidsklachten of zit het een bepaalde periode niet lekker in zijn of haar vel. Naast ouders/verzorgers hebben kinderen te maken met oppas, leerkrachten, pedagogische medewerkers en sport- en activiteitenbegeleiders. Voor kinderen is het belangrijk dat er sprake is van een goede samenwerking en overdracht. Eigen&Wijzer zet zich in om de instanties buiten de thuissituatie organisatorisch en pedagogisch goed op elkaar af te stemmen.

We nemen de tijd voor een goede overdracht. Door goede afstemming zorgen we er samen voor dat uw kind zich veilig voelt en zich ongehinderd kan ontwikkelen. Zo valt het ook snel op wanneer een kind ander gedrag laat zien en kan de oorzaak worden achterhaald.

Informatie en communicatie

Het ophaalmoment is een ideaal moment om ervaringen uit te wisselen over thuis en te vertellen wat uw kind op de dag heeft beleefd. Heeft u vragen of zit u ergens mee dan kunt u altijd een afspraak met de mentor van uw kind maken zodat er meer tijd is om even rustig samen te zitten. Twee keer per jaar nodigen wij u uit voor een 10-minutengesprek. We staan dan extra stil bij het welzijn en de ontwikkeling van uw kind.

Naast het directe contact met de pedagogisch medewerkers van uw kind en de 10-minutengesprekken, informeren wij u over actualiteiten via nieuwsbrieven, informatieve e-mails en brieven op de deur van de groep van uw kind. Door het jaar heen organiseren wij interessante ouderavonden. Middels een persoonlijk klanttevredenheidsonderzoek polsen wij bij ouders/verzorgers naar hun ervaringen en wensen omtrent de opvang. Onze oudercommissies denken met ons mee over de gang van zaken en hebben inspraak bij nieuwe initiatieven of projecten. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders!

Ieder kind heeft een eigen mentor

Bij Eigen&Wijzer heeft ieder kind een eigen mentor (één van de vaste pedagogisch medewerkers). De mentor is het eerste aanspreekpunt voor u als ouders/verzorgers en is verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de ontwikkeling en het welzijn van uw kind (observeren en het bespreken van de uitkomsten met het team en met u als ouders/verzorgers), het eventueel signaleren van (potentiële) ontwikkelingsproblemen en het doorverwijzen naar en de overdracht naar de basisschool of een naar andere groep. Wanneer de mentor zelf niet in de gelegenheid is om één van deze taken uit te voeren wordt dit altijd zorgvuldig overgedragen aan één van de andere pedagogisch medewerkers van de groep. Dit gebeurd altijd in overleg met u als ouder/verzorger.

Communicatie kanalen

Bij voorkeur verloopt het contact met ouders/verzorgd persoonlijk. Daarnaast houden wij ouders op de hoogte over activiteiten gedurende de dag via Whats App. Ook maken wij gebruik van Facebook en andere social media kanalen. Uiteraard worden hierbij de regels omtrent privacy in acht genomen. Binnenkort kunnen alle ouders/verzorgers gebruik maken van de Eigen&Wijzer ouderapp!

Vragen over de opvang? Neem contact op!

Het eerste aanspreekpunt is altijd de pedagogisch medewerker van de groep of de mentor die ieder kind heeft binnen Eigen&Wijzer. Voor algemene vragen of vragen over de planning is onze KlantWijzer op werkdagen bereikbaar. Bel gerust met 035-5826035!