Wij zijn Eigen&Wijzer

Onze visie: op eigen wijze ontwikkelen en wijzer worden | Onze missie: het kind centraal

Bij Eigen&Wijzer kunnen kinderen zich op eigen wijze ontwikkelen, wijzer worden. Ieder kind heeft zijn behoeften, kwaliteiten, interesses en ontwikkeldoelen. Vanuit een veilige en vertrouwde basis dagen wij kinderen uit te ontdekken wie zij zijn, nieuwsgierig in het leven te staan, probleemoplossend te denken, hun kwaliteiten te ontplooien, hun interesses te verbreden en wijzer te groeien. Dit doen wij in nauwe (integrale) samenwerking met en in directe aansluiting op ten minste het basisonderwijs. Wij bieden kinderen op ieder ontwikkelingsniveau een grote variëteit aan activiteiten en begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig en democratisch burgers. Wij wijzen hen de weg!

Kinderopvang met eigen identiteit

De kinderopvanglocaties van Eigen&Wijzer hebben ieder een eigen identiteit. Eigen&Wijzer biedt kleinschalige opvang op verschillende locaties die aansluiten bij de eigen identiteit van de wijk of buurt. Dit in nauwe samenwerking met de lokale onderwijsinstanties, GGD en vrijetijdsorganisaties ter plekke. Een aantal van onze BSO’s zijn specifiek gericht op een thema, zoals cultuur, natuur of sport. Eigen&Wijzer sluit de organisatie, de pedagogische benadering en het activiteitenaanbod aan op de benaderingswijze van de lokale scholen.

Kinderen, medewerker en ouders

In onze dienstverlening voor de 0-13 jarigen staat het kind centraal en zijn ouders onze klanten. Net zo belangrijk zijn onze medewerkers. Ook zij krijgen de mogelijkheden zichzelf te ontplooien en talenten verder te ontwikkelen. Al onze medewerkers worden geschoold in Oog voor Interactie, hebben en eigen specialisatie waar ze aan werken en volgen jaarlijks verschillende trainingen. Ook bieden we onze medewerkers de mogelijkheid interne opleidingen te volgen, zoals de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker niveau 4. Wij vinden het belangrijk dat collega’s zich bij ons thuis voelen, het teamgevoel ervaren en worden gefaciliteerd om hun werk op de groep zo goed en prettig mogelijk te kunnen doen. Daar hebben we hun input voor nodig, daarom werken met een open communicatie structuur in alle lagen van onze omgeving. Zo worden kinderen begeleid in hun taalontwikkeling, voelen ouders zich betrokken en onze medewerkers zich gezien en gehoord.

Kinderen 0-13 jaar

We bieden kinderen een veilige, fijne plek met deskundige begeleiding waar ze spelen, ontdekken, ontmoeten, vriendschappen sluiten, zichzelf ‘leren’ zijn en zich ontwikkelen. Kinderen ontdekken wat ze leuk en minder leuk vinden, proberen uit, ervaren waar ze goed in zijn en wat ze moeilijk vinden en ontdekken creatieve, educatieve of sportieve talenten. In de eerste levensjaren ontwikkelen en groeien de hersenen en worden verschillende wegen en verbindingen aangelegd tussen de diverse hersengebieden. De gebieden die veel ‘geactiveerd’ worden door oefenen, doen en leren, ontwikkelen zich steeds verder en verfijnen zich. Het fundament wordt gelegd voor de ontwikkeling van vaardigheden in alle leeftijdsfasen hierna, zoals taal en bewegen. Kinderen oefenen bij ons diverse (sociale) situaties en leren in een veilige omgeving vanuit interesse en behoefte in de praktijk te brengen en gebruiken wat ze (eerder) hebben geleerd. Wij bieden de kinderen een grote diversiteit aan ervaringen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. Wij dagen hen uit kennis toe te passen, ook in sociale en complexere situaties, zij ontwikkelen zich spelenderwijs.

Medewerkers

We bieden medewerkers een veilige en prettige werkplek waar zij deel uitmaken van een team, anderen ontmoeten, de ambities waarmaken, ergens steeds beter in worden, kunnen groeien, nieuwe talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, kansen krijgen, invloed hebben en gewaardeerd worden. Vanuit een deskundige begeleiding en coaching helpen we hen om beter te worden in hun vak, waardoor zij trots zijn en gewaardeerd worden in wat zij doen. Door als werkgever vanuit heldere kaders ruimte en coaching te bieden om verantwoordelijk te zijn voor de eigen groep kinderen en hun ouders of verzorgers hebben medewerkers invloed op de kwaliteit en waarde van hun werk en voelen zij zich eigenaar. Zij organiseren hun werk vanuit eigen interesses, behoeften en talenten en worden hierin gefaciliteerd door hun leidinggevenden. Zij doen dit zo goed mogelijk en willen hierin steeds beter worden. Zo zijn zij tegelijkertijd een goed voorbeeld voor de kinderen. We ondersteunen hen in het combineren van werk en privé, zodat werken bijdraagt aan het levensgeluk.

Ouders

We bieden ouders een veilige, stimulerende plek waar deskundige begeleiders de zorg voor hun kind(eren) tijdelijk verrijken. We bieden ouders de tijd en ruimte om te werken aan hun persoonlijke groei, te werken en te voldoen aan hun financiële en sociale verplichtingen en behoeften. We bieden comfort en levensgeluk door hen als ouder te steunen en met hen mee te denken, oplossingen te bieden voor hun ‘combinatieproblemen’, gelijkgestemden te ontmoeten en hen bewust te maken van de positieve ervaringen en onzekerheden als ouder. We voegen positieve ervaringen toe door ouder en kind te faciliteren in het samen door brengen van tijd met elkaar, momenten waarin ouder en kind van elkaar genieten zonder bezig te zijn met organisatorische zaken (zoals samen de dag starten, samen eten en samen sporten). Wij staan naast de ouders als het gaat om de ontwikkeling en het welzijn van hun kind. Samen onderzoeken en bespreken we wat de beste begeleiding en ondersteuning is voor hun kind(eren) t.a.v. de persoonsontwikkeling en levensgeluk. We zorgen voor een doorgaande lijn en warme overdracht bij de stap naar het onderwijs en wanneer er andere verzorgers bijkomen. Kinderopvang vormt een essentiële schakel in het leven van kinderen en hun verzorgers.

Kernwaarden

Bij Eigen&Wijzer werken wij met een viertal kernwaarden. Deze zijn samen met ouders en medewerkers geformuleerd. Onze kernwaarde zijn een concrete vertaling van datgene waar wij als organisatie voor staan. Het is de basis voor ons dagelijks handelen en ze beïnvloeden onze besluitvorming. Onze kernwaarden zijn vormgegeven in een piramide en onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn staan voor een veilige en zorgzame omgeving waarin kinderen worden opgevangen en medewerkers kunnen werken. Veiligheid vormt de basis van onze kinderopvang. Wanneer de veiligheid is gewaarborgd kan er volop aandacht worden gegeven aan ieder kind.

Kernbegrippen

Veiligheid, hygiëne, vaste krachten op de groep, rust, ruimte en regelmaat.

Aandacht

Aandacht staat voor de individuele aandacht voor het kind, de medewerker en de ouder. Wij luisteren naar de kinderen, medewerkers en ouders en zetten dit om naar activiteiten en handelingen die aansluiten op hun behoeften en wensen.

Kernbegrippen

Luisteren, aandacht voor het individu, begrip, respect, meevoelen met emoties en het bouwen aan relaties.

Ontwikkeling

Door het creëren van een veilige omgeving en het aanbieden van een variëteit aan activiteiten dagen wij kinderen uit hun behoeften te herkennen en te tonen, kwaliteiten te ontplooien en interesses te verdiepen en/of te verbreden. Ontwikkelen door te ontdekken! Ook onze medewerkers krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Ouders worden ontzorgt en kunnen terecht voor advies en ondersteuning.

Kernbegrippen

Het kind centraal, uitdagen, faciliteren, inspireren, wijzer worden en het mogelijk maken van groei.

Samen

Samen met de ouders, de lokale onderwijsinstanties, de GGD en vrijetijdsorganisaties verzorgen we de opvang en organiseren we uitdagende activiteiten voor kinderen. Door gebruik te maken van de deskundigheid en de bekwaamheid van andere organisaties, bieden wij een scala aan workshops voor kinderen en ouders. Samen werken doe je door te doen.

Kernbegrippen

Samenwerken, kennis delen, Brede School, Integraal Kind Centrum.

Organisatie

Vanuit het hoofdkantoor in Hilversum vindt de (financiële) administratie en planning voor alle locaties plaats. De afzonderlijke locaties worden door het hoofdkantoor ondersteund op het gebied van kwaliteitsbeleid, personeelszaken, communicatie, marketing, finance en projectmanagement.

Dagelijkse leiding

Iedere locatie of afdeling met meer dan één opvanggroep heeft een locatiecoördinator die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. De coördinatoren worden ondersteund door een regiomanager. De uitwisseling van informatie, kennis en ervaring staan centraal tijdens overleg. Wij vinden het belangrijk om individuele kwaliteiten van medewerkers te versterken. Daarnaast kunnen collega’s gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De samenwerking tussen locaties en afdelingen bevordert de realisatie van een optimale dienstverlening.

Ik wil een rondleiding
Ik wil meer informatie
Ik wil mijn kind(eren) inschrijven
Ik wil werken bij Eigen&Wijzer