Algemene Voorwaarden Kinderopvang
Aanvullende Algemene Voorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail naar onderstaand adres*) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping [download het modelformulier], u bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via deze webpagina. Na ontvangst van uw inzending sturen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping.

Tevens verzoeken wij u om telefonisch aan de afdeling KlantWijzer door te geven dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht: 035-5826035.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping 

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

* Eigen&Wijzer
Franciscusweg 249-2
1216SG, Hilversum
035-5826035
planning@eigenenwijzer.nl

 
  • Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor de beantwoording en afhandeling van uw (aan)vraag. Lees onze privacyverklaring (onderaan de pagina) voor meer informatie.
 

Verification